RU
How it was in 2017
RU
Tatiyana Golodets

Tatiyana Golodets

VTB Bank

Senior Vice President, VTB Bank (PJSC)