RU
How it was in 2017
RU
Yermolai  Solzhenitsyn

Yermolai Solzhenitsyn

McKinsey & Company

Senior Partner, McKinsey & Company