RU
Yermolai Solzhenitsyn
McKinsey & Company
Senior Partner, McKinsey & Company