RU
Attend
RU
Dmitriy Chikhachev

Dmitriy Chikhachev

Managing Partner of Runa Capital