RU
How it was in 2017
RU
Huaiyuan XIAO

Huaiyuan XIAO

Standing Committee of Tianjin Municipal People's Congress

Chairman, Standing Committee of Tianjin Municipal People's Congress