RU
How it was in 2017
RU
XIAOLONG JIANG

XIAOLONG JIANG

Shanghai Municipal Commission of Housing, Urban-Rural Development and Management

Deputy Director-General