RU
Eugene Kuyvashev
Government of Sverdlovsk region
Governor of the Sverdlovsk Region