RU
How it was in 2017
RU
Gleb Vitkov

Gleb Vitkov

Novaya

Managing partner, Novaya