RU
Vitaly Kushnarev
Head of Rostov-on-Don City Administration