RU
Dmitriy Mironov
Acting Governor of the Yaroslavl Region