RU
Alexei Shaposhnikov
Chairman of the Moscow City Duma