RU
Sergey Morozov

Sergey Morozov

Deputy Governor of the Nizhny Novgorod region
Participates in sessions MUF 2021
02 July 13:00–01:47